BAZĂ DE DATE:

Cadrul European pentru Orașele Durabile

În anul 2020, cu ocazia elaborării Politicii Urbane a României, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației împreună cu Banca Mondială au realizat o bază de date ce include o serie amplă de indicatori utilizați pentru analiza stadiului de dezvoltare urbană la nivel național.

Acești indicatori au fost catalogați pe modelul arhitecturii elaborate la nivel european pentru a susține Carta Leipzig și viziunea comună pentru orașele sustenabile. Mai multe informații despre arhitectura Reference Framework for Sustainable Cities pot fi găsite în acest link.

Indicatorii au fost încadrați pe cei 5 piloni ai Cadrului European pentru Orașele Durabile, anume:

  1. Dimensiunea spațială
  2. Guvernanță
  3. Dimensiunea socială și culturală
  4. Dimensiunea economică
  5. Dimensiunea mediului

Rezultatele indicatorilor și fișele acestora pot fi descărcate prin accesarea link-urilor de mai jos.

Sperăm ca aceste baze de date să fie de folos orașelor din România în actualizarea strategiei de dezvoltare a orașului și în identificarea de alte proiecte relevante de dezvoltare urbană la nivel local și regional.

1.1Raportul dintre consumul de teren la rata de creștere a populației
1.2Întreținerea drumurilor
1.3Densitatea populație
1.4Spațiu locativ pe cap de locuitor
1.5Procentul de extindere intravilană
1.6Ponderea suprafeței aferente locuirii din total intravilan
1.7Total populație la ultimul recensământ
1.8Populația cu domiciliu
1.9Suprafata zone naturale
1.10Procent UAT acoperit de zone naturale
1.11Suprafață intravilan
1.12Suprafață UAT
1.13Suprafață construită
1.14Suprafață construită (ha) între 2006 și 2015
1.15Dinamica numărului de locuitori
1.16Categorii de folosință a terenului
1.17Rata de creștere a suprafețelor construite
1.18Raportul consumului de teren la rata de creștere a populației
1.19Autoturisme – persoane fizice (Număr)
1.20Autorizații de construire raportate la mia de locuitori, în 2018
1.21Lungime străzi urbane
1.22Lungimea totală a străzilor modernizate
1.23Rata de creștere lungime străzi urbane
1.24Pondere străzi urbane modernizate
1.25Densitatea străzilor urbane
1.26Lungime rețea distribuție gaz
1.27Rata de creștere lungime rețea distribuție gaz
1.28Lungimea rețelelor de gaze raportate la lungimea străzilor
1.29Anul implementării rețelei distribuție gaz
1.30Lungime trotuare
1.31Lungime iluminat stradal
1.32Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri, pe tipuri de constructii
1.33Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă, pe forme de proprietate
1.34Suprafata agricola administrativa totala (%)
1.35Rata de creștere a populației, 2017-2018(%)
1.36Eficiența utilizării terenurilor
1.37Autorizatii de construire la 1000 locuitori
1.38Gradul de acoperire cu paduri si alte tipuri de vegetatie forestiera (%)
1.39Organizarea administrativa a teritoriului, pe categorii de unitati administrative, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
1.40Cât de mulțumiți sunteți de starea străzilor din…[orașul dvs.]
1.41Populatia rezidenta la 1 iulie pe grupe de varsta si varste, sexe, medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
1.42Varsta medie a populatiei rezidente la 1 iulie pe sexe, medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
1.43Populatia dupa domiciliu la 1 iulie pentru grupa de varsta oficiala corespunzatoare invatamantului prescolar pe judete si localitati
1.44Populatia dupa domiciliu la 1 iulie pe grupe de varsta si varste, sexe, judete si localitati
3.1Ați implementat o strategie de reducere a riscurilor și de reziliență?
3.2Incalzire centrala
3.3Încadrarea retelei de drumuri pe clase de probabilitate de apariție a alunecărilor de teren
3.4Suprafața ariilor protejate din UAT supuse riscurilor industriale
3.5Suprafața ariilor protejate din UAT supuse riscurilor industriale, pe tipuri de riscuri
3.6Suprafața din UAT supusă riscurilor industriale
3.7Suprafața din UAT supusă riscurilor industriale, pe tipuri de risc
3.8Populația din UAT supusă riscurilor industriale
3.9Populația din UAT supusă riscurilor industriale, pe tipuri de risc
3.10Populația aflată sub risc de alunecări de teren
3.11Intensitatea seismica
3.12Probabilitatea de producere a alunecărilor la nivel de oraș la nivel procentual al spațiului construit
3.13Principalul centru urban de proximitate de peste 200mii loc
3.14Distanta pana la cel mai apropiat oraș cu peste 100,000 de locuitori
3.15Distanța până la cel mai apropiat oraș cu peste 200,000 de locuitori
3.16Densitatea rețelei de gaze naturale (km/kmp)
3.17Densitatea rețelei de apă (km/kmp)
3.18Densitatea rețelei de drumuri publice (km/kmp)
3.19Densitatea cailor ferate (km/kmp)
3.20Ponderea lungimii străzilor orășenești cu rețea de apa în lungimea străzilor orășenești (%)
3.21Ponderea lungimii străzilor orășenești cu rețea de canalizare in lungimea străzilor orășenești (%)
3.22Ponderea lungimii străzilor orășenești cu rețea de canalizare în lungimea străzilor orășenești (%)
4.1Aveți o politică de conservare a patrimoniului?
4.2Cheltuielile autorității locale dedicate protejării și conservării patrimoniului cultural per locuitor
4.3Dinamica frecvenței turistice
4.4Gradul de utilizare a capacității de cazare
4.5Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică
4.6Capacitatea de cazare turistică existentă
4.7Capacitatea de cazare turistică în funcțiune, pe tipuri de primire turistică
4.8Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică, pe tipuri de structuri
4.9Înnoptări în structuri de primire turistică, pe tipuri de structuri
4.10Număr anual de înnoptări
4.11Număr anual de înnoptări la 100 000 locuitori
4.12Înnoptări in structuri de primire turistica cu funcțiuni de cazare turistica
4.13Resurse turistice naturale
4.14Resurse turistice antropice
4.15Resurse turistice naturale si antropice
4.16Index general al atractivității turistice
4.17Infrastructura cu specific turistic
4.18Accesibilitatea la infrastructura majora de transport
4.19Punctajul total al infrastructurii turistice
4.20Tabel centralizator pe categorii de resurse turistice
4.21Tabel centralizator integral pe categorii de resurse turistice
4.22Intensitatea circulatiei turistice
4.23Partii de schi omologate
4.24Centrele Nationale de Informare si Promovare Turistica acreditate
4.25Indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare turistica in functiune
4.26Durata medie a șederii in structuri de primire turistica (Zile per persoana)
4.27Marimea medie a unitatilor de primire turistica (Locuri – pat)
4.28Cât de mulțumiți sunteți de starea clădirilor din orașul dvs…..[orașul dvs.]?
6.1Procentul călătoriilor cu transport motorizat privat
6.2Prețurile transportului de călători
6.3Satisfacția cu nivelul serviciilor de transport public
6.4Procentul străzilor pietonale și al pasarelelor
6.5Număr mijloace de transport în comun
6.6Număr tramvaie
6.7Număr troleibuze
6.8Număr autobuze și microbuze
6.9Variantă ocolitoare
6.10Număr locuri de parcare
6.11Transport public urban
6.12Lungime piste bicicliști
6.13Număr total pasageri transport aerian
6.14Număr total mărfuri transport aerian
6.15Număr mișcări aeronave
6.16Număr total mărfuri transport naval
6.17Număr total pasageri transport naval
6.18Cotă modală pietonal
6.19Cotă modală bicicletă
6.20Cotă modală transport nemotorizat
6.21Cotă modală autoturism
6.22Cotă modală transport public
6.23Cotă modală transport motorizat
6.24Licențe taxi
6.25Parcul auto privat
6.26Indice al accesibilității la infrastructura majoră de transport
6.27Categorie indice total infrastructură
6.28Existență transport public (da/nu)
6.29Lungime retea transport public
6.30Nr. pasageri transportați/an
6.31Autoturisme inmatriculate la 1.000 locuitori
6.32Existență terminal transport combinat feroviar-rutier
6.33Stare terminal
6.34Anul dării în funcțiune
6.35Lucrări modernizare 2008-2019
6.36Volum containere goale expediate
6.37Volum containere pline expediate
6.38Volum containere goale recepționate
6.39Volum containere pline recepționate
6.40Existență stație transport feroviar
6.41Tipul de trafic înregistrat în fiecare stație CF din UAT-urile urbane
6.42Trafic trenuri marfă
6.43Pasageri expediați cu trenul

8.1Ponderea achizițiilor publice ecologice
8.2Raportul privind serviciul datoriei (cheltuieli pentru serviciile de datorii ca procent din veniturile proprii ale municipalității
8.3Consumul de energie al administrației orașului
8.4Deficitul autorităților publice locale
8.5Independență bugetară
8.6Cheltuieli locale pe un pilon durabil
8.7Cheltuieli transporturi
8.8Cheltuieli locuințe, servicii şi dezvoltare publică
8.9Cheltuieli cultură, recreere şi religie
8.10Cheltuieli apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
8.11Cheltuieli pentru educatie de la bugetul local pe an financiar
8.12Cheltuieli totale (execuţia bugetului local)
8.13Cheltuieli totale cu investiţiile de la bugetul local
8.14Valoarea cheltuielile bugetelor UAT-urilor
8.15Venituri proprii obţinute la nivel local
8.16Veniturile proprii previzionate ale bugetului la nivel local
8.17Venituri totale la bugetul local
8.18Finanțare din programe naționale (MLPDA)
8.19Salariati din administratia publica locala
8.20Cheltuieli conform clasificatiei economice
8.21Cheltuieli de dezvoltare
8.22Cheltuieli de functionare
8.23Procentul de cheltuieli conform clasificatiei economice
8.24Cheltuieli conform clasificatiei functionale
8.25Cheltuieli dupa tipologie
8.26Cheltuieli de investitii
8.27Cheltuieli financiare
8.28Cheltuieli operationale
8.29Cheltuieli totale
8.30Venituri dupa tipuri
8.31Venituri financiare
8.32Venituri operationale
8.33Venituri din investitii
8.34Venituri proprii
8.35Venituri din impozite si taxe pe cladiri persoane juridice
8.36Venituri din impozite si taxe pe terenuri persoane juridice
8.37Venituri din impozit pe cladiri persoane fizice
8.38Venituri din impozite pe mijloace de transport persoane fizice
8.39Venituri din impozite pe mijloace de transport persoane juridice
8.40Venituri din impozite pe terenuri persoane fizice
8.41Venituri din impozit pe venit
8.42Venituri dupa sectiuni de venituri
8.43Venituri sectiunea dezvoltare
8.44Venituri sectiunea functionare
8.45Venituri din donatii & sponsorizari
8.46Venituri totale
8.47Venitul propriu (RON/pers)
8.48Valoarea cheltuielile bugetelor UAT-urilor (RON/pers)
8.49Sume primite UE (RON/pers)
8.50Ponderea veniturilor proprii in total venituri la bugetul local (%)
8.51Ponderea cheltuielilor cu investitiile in total cheltuieli in executia bugetului local (%)
8.52Gradul de realizare a veniturilor proprii la bugetul local (%)
8.53În ce măsură sunteți mulțumit de proiectele de investiții realizare de către primărie?
8.54Care dintre următoare cinci aspecte credeți ca este cea mai importantă în următorii 10 ani. (% la nivel de localitate)
8.55Vă rugăm acordați o notă de la 1 (cel mai slab) la 10 (cel mai bun) pentru orașul dvs. pentru fiecare dintre următoarele aspecte (media la nivel de oraș)
8.56Executia bugetelor locale pe elemente de venituri si cheltuieli
8.57Bugetul estimat pentru investiții de capital 2021-2030

Nu există indicatori relevanți colectați la nivel național care să corespundă arhitecturii RFSC

Nu există indicatori relevanți colectați la nivel național care să corespundă arhitecturii RFSC

13.1Rata de ocupare a femeilor și bărbaților cu vârste între 20 și 64 de ani (cu valoare de referință de 75%)
13.2Adulți cu dizabilități de învățare
13.3Gospodării fără locuri de muncă
13.4Ponderea șomerilor înregistrați
13.5Plecări prin schimbare de domiciliu
13.6Sosiri prin schimbare de domiciliu
13.7Indicele Dezvoltării Umane Locale
13.8Cheltuieli asistență socială
13.9Populația marginalizată
13.10Persoane condamnate-sanctionate definitiv aflate in penitenciare
13.11Infracţiuni cercetate şi soluţionate de poliţie
13.12Căsătorii
13.13Divorțuri
13.14Emigranti definitivi pe judete si localitati de plecare
13.15Imigranti definitivi pe judete si localitati de destinatie
13.16Preturile medii anuale ale produselor agricole vandute in pietele agroalimentare
13.17Indice al experientei locale de emigrare in strainatate
13.18Tipul de experienta de migratie dominanta
13.19Indice de modernitate locala
13.20Tipologie de modernitate-traditionalism local
13.21Cheltuieli sociale (RON/pers)
13.22Spor Migratoriu
13.23Coeficientul de criminalitate (Index)
13.24Persoane condamnate-sanctionate definitiv aflate in penitenciare (inclusiv centre de detentie si centre educative) ce revin la 1000 de locuitori
13.25Persoane condamnate-sanctionate definitiv aflate in penitenciare (inclusiv centre de detentie si centre educative) ce revin la 1000 de locuitori
13.26Cheltuieli pentru asistenta sociala finantata de la bugetul local, pe locuitor (Lei per locuitor)
13.27În ce măsură sunteți mulțumit de siguranța în spațiile publice din orașul dvs?
13.28În ce măsură sunteți de acord cu afirmația ”mă simt în siguranță în orașul meu?
13.29În ce măsură sunteți de acord cu afirmația ”mă simt în siguranță în cartierul meu”?
13.30În ce măsură sunteți de acord cu afirmația ”în general te poți baza pe majoritatea oamenilor din orașul în care trăiesc”?
13.31În ce măsură sunteți de acord cu afirmația ”în general te poți baza pe majoritatea oamenilor din cartierul meu”?
13.32În ce măsură sunteți de acord cu afirmația ”prezența străinilor este benefică pentru orașul meu”?
13.33În ce măsură sunteți de acord cu afirmația ”străinii care locuiesc în orașul meu sunt bine integrați”?
13.34În general, cât de mulțumit sunteți de situația financiară a gospodăriei dvs?
13.35În general, cât de mulțumit sunteți de viața pe care o duceți?
13.36În general, cât de mulțumit sunteți de locul în care trăiți?
15.1Persoanele fără adăpost
15.2Prețurile locuințelor
15.3Satisfacția cetățenilor față de comunitatea locală / municipalitate în ceea ce privește standardul de locuințe și disponibilitatea și accesibilitatea acesteia
15.4Rata locuințelor sociale
15.5Dotarea locuintelor cu instalatii de alimentare cu apa curentă
15.6Procent de locuințe racordate la apă caldă
15.7Dotarea locuintelor cu instalatie electrica
15.8Dotarea locuintelor cu instalatie de canalizare
15.9Dotarea locuintelor cu instalatii de alimentare cu toate tipurile de instalații
15.10Dotarea locuintelor cu baie si WC
15.11Procent de locuințe racordate la încălzirea centrală
15.12Densitatea locativă
15.13Locuinţe existente la sfârşitul anului, pe forme de proprietate
15.14Suprafaţa locuibilă existentă la sfârşitul anului, pe forme de proprietate
15.15Locuinţe terminate în cursul anului, pe surse de finanţare
15.16Locuinte noi terminate (pe 10 000 locuitori)
15.17Suprafața locuibila/locuitor (mp/loc)
15.18Număr mediu persoane/gospodărie
15.19Cheltuieli Locuinte, servicii şi dezvoltare publică (RON/pers)
15.20Accesul la rețeaua de canalizare / rezervorul septic (% din locuințe)
15.21Gradul de innoire a fondului locativ (%)
15.22Nr. locuințe de necesitate după anul construcției și tipul construcției
15.23Numărul de locuințe de necesitate care au acces independent la utilitățile publice, capabile să asigure furnizarea acestora inclusiv in situații de urgență
15.24Numărul de locuințe aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale
15.25Numărul total de locuințe aflate în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale
16.1Proximitatea față de zonele verzi și de agrement
16.2Satisfacția cetățenilor față de comunitatea locală / municipalitate în ceea ce privește nivelul serviciilor sociale și de sănătate
16.3Speranța de viață
16.4Speranța de viață la 65 de ani
16.5Numărul total de medici
16.6Raportul totalului de medici la 1.000 de locuitori
16.7Paturi în spitale
16.8Numar de paturi in spitale la 1000 de locuitori
16.9Rata generală de fertilitate
16.10Decedați pe grupe de vârstă, medii de rezidență și sexe
16.11Indice vitalitate demografică locală
16.12Rata sporului natural
16.13Indicele de îmbătrânire demografică
16.14Rata de mortalitate infantilă
16.15Vârsta medie a populației
16.16Spații verzi per locuitor
16.17Număr accidente pe drumurile publice din incinta urbanului
16.18Număr decese accidente pe drumurile publice din incinta urbanului
16.19Suprafețele artificiale la nivelul UAT
16.20Raport între lungimea rețelei de distribuție a apei potabile și lungiimea străzilor orășenești modernizate
16.21Raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea rețelei de distribuție a apei potabile
16.22Unităţi sanitare, pe categorii de unităţi sanitare şi forme de proprietate
16.23Centre medicale de permanenţă
16.24Cheltuieli finantate de la bugetul local pentru sanatate
16.25Procent de populație urbană expusă la risc termic
16.26Densitatea personalului sanitar (la 1000 de locuitori)
16.27Medici (la 1000 de locuitori)
16.28Ponderea populatiei varstinice (%)
16.29Ponderea populatiei tinere (%)
16.30Cabinete medicale de familie (la 1000 locuitori)
16.31Rata mortalității
16.32Rata natalității
16.33Rata mortalitatii in accidente rutiere
16.34Rata grava a accidentelor rutiere;
16.35Rata usoara a accidentelor rutier
16.36Accidente rutiere la 1000 locuitori
16.37Prevalenta bolilor cardiovasculare (Bolnavi per 1000 de locuitori)
16.38Accesul populatiei la servicii medicale de permanenta (Unitati per 1000 de locuitori)
16.39Accesul populatiei la medic – exclusiv stomatolog
16.40Accesul populatiei la medicul stomatolog
16.41Accesul populatiei la medicina de familie
16.42Accesul populatiei la servicii stomatologice
16.43Cheltuieli pentru sanatate finantate de la bugetul local, pe locuitor
16.44Decese cauzate de accidente de transport la 100 000 locuitori
16.45Cât de mulțumiți sunteți de nivelul zgomotului din orașul dvs?
16.46Cât de mulțumiți sunteți de curățenia din orașul dvs?
16.47Durata medie a vietii pe medii de rezidenta, sexe, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
17.1Rata de participare a tinerilor și adulților la educația și formarea formală și nonformală în ultimele 12 luni
17.2Satisfacția cetățenilor față de comunitatea locală / municipalitate în ceea ce privește standardul școlilor
17.3Numărul de biblioteci publice
17.4Cheltuieli publice pentru educație / formare
17.5Promovabilitate bacalaureat
17.6Durata medie de scolarizare
17.7Numarul total de licee si scoli profesionale
17.8Numarul total de unități de învățământ postliceal
17.9Numarul total de unități de învățământ universitar
17.10Nivelul institutiei de invatamant absolvite
17.11Numărul studenţilor (nivel licenţă, nivel master şi nivel doctorat) din centrul universitar cel mai apropiat
17.12Populatia de varsta oficiala corespunzatoare invatamantului prescolar
17.13Populaţia totală de 10 ani şi peste, fără educaţie
17.14Copii inscrisi in crese, pe forme de proprietate
17.15Personalul didactic, pe niveluri de educaţie
17.16Sali de clasa si cabinete scolare, pe niveluri de educatie
17.17Laboratoare scolare, pe niveluri de educatie
17.18Sali de gimnastica, pe niveluri de educatie
17.19Ateliere scolare, pe niveluri de educatie
17.20Terenuri de sport, pe niveluri de educatie
17.21Bazine de inot, pe niveluri de educatie
17.22Numarul PC-urilor, pe niveluri de educatie
17.23Lista si oferta educationala a scolilor de meserii
17.24Elevi in invatamantul profesional si tehnic
17.25Ponderea pop cu studii superioare (%)
17.26Populația analfabetă (%)
17.27Populatia > 25 ani cu studii superioare (%)
17.28Ponderea populației fără studii
17.29Populatia > 25 ani cu studii superioare, postliceale, non-tertiare (%)
17.30Unitati scolare la 1000 de locuitori
17.31Elevi din invatamantul primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) care revin in medie la un cadru didactic (Elevi per cadru didactic)
17.32Ponderea cheltuielilor pentru educatie de la bugetul local in cheltuielile social-culturale din bugetul local
17.33Rata bruta de cuprindere scolara a copiilor in invatamantul prescolar (%)
17.34Gradul de incarcare al unui cadru didactic din invatamantul prescolar (Prescolari per cadru didactic)
17.35Ponderea populatiei de 10 ani si peste fara educatie (0 clase absolvite)
17.36Cât de mulțumiți sunteți de facilitățile sportive precum terenurile sportive și sălile de sport acoperite din…[orașul dvs.]
18.1Procentul bugetului municipal alocat activităților culturale și de agrement
18.2Procentul locurilor de muncă în sectorul cultural
18.3Diversitate culturală
18.4Implicarea în arte
18.5Satisfacția cetățenilor față de comunitatea locală / municipalitate în ceea ce privește nivelul serviciilor culturale, recreative și de agrement
18.6Lista monumentelor istorice
18.7Numărul de biblioteci publice
18.8Volume existente în biblioteci
18.9Volume eliberate
18.10Personalul angajat din biblioteci
18.11Cititori activi la biblioteci
18.12Numărul de muzee
18.13Personalul angajat din muzee
18.14Vizitatori în muzee şi colecţii publice
18.15Numărul de teatre dramatice
18.16Numărul de instituții de spectacole
18.17Personalul angajat din institutiile si companiile de spectacole
18.18Numărul de săli de spectacole
18.19Locuri in salile de spectacole si concerte
18.20Numărul de stadioane
18.21Numărul de săli de sport
18.22Dotări culturale și sportive
18.23Locuri de cazare în hoteluri
18.24Infrastructura cultura per UAT
18.25Evenimente culturale per UAT
18.26Spectatori si auditori la reprezentatii artistice
18.27Cheltuieli cultura (RON/pers)
18.28Numar biblioteci la 1000 locuitori
18.29Numar muzee la 1000 locuitori
18.30Dotarea comunitatilor locale cu volume disponibile publicului larg (Volume per 1000 locuitori)
18.31Cititori activi la 1000 de locuitori
18.32Vizitatori ai muzeelor si colectiilor publice la 1000 de locuitori
18.33Cheltuieli social – culturale din bugetul local, pe locuitor (Lei per locuitor)

21.1Acces la internet de mare viteză
21.2Procentul gospodăriilor care au acces la internet de mare viteză de peste 30 Mbps
21.3Proporția populației care utilizează internet
21.4Evoluția numărului de conexiuni la internet
21.5Număr linii telefonie fixă
21.6Număr linii telefonie fixă persoane fizice
21.7Număr linii telefonie fixă persoane juridice
21.8Pondere linii telefonie fixă persoane fizice
21.9Pondere linii telefonie fixă persoane juridice
21.10Număr conexiuni internet puncte fixe
21.11Număr conexiuni internet puncte fixe <30Mbps
21.12Pondere conexiuni internet puncte fixe <30Mbps
21.13Număr conexiuni internet puncte fixe ≥30Mbps
21.14Pondere conexiuni internet puncte fixe ≥30Mbps
21.15Număr conexiuni internet puncte fixe persoane fizice <30Mbps
21.16Număr conexiuni internet puncte fixe persoane fizice ≥30Mbps
21.17Pondere conexiuni internet puncte fixe persoane fizice <30Mbps
21.18Pondere conexiuni internet puncte fixe persoane fizice ≥30Mbps
21.19Număr conexiuni internet puncte fixe persoane juridice < 30Mbps
21.20Număr conexiuni internet puncte fixe persoane juridice ≥ 30Mbps
21.21Pondere conexiuni internet puncte fixe persoane juridice < 30Mbps
21.22Pondere conexiuni internet puncte fixe persoane juridice ≥30Mbps
21.23Număr operatori telefonie mobilă în sistem LTE
21.24Număr operatori telefonie mobilă în sistem LTE-A
21.25Numărul pasagerilor transportului aeroportuar internaţional şi intern de pasageri ai celui mai apropiat aeroport
21.26Distanța până la cel mai apropiat punct de frontieră
21.27Durata (minute) până la cel mai apropiat punct de frontieră
21.28Puncte hotspot WI-FI
21.29Baza de date harta intrari-iesiri urbane
21.30Baza de date harta drumuri nationale
21.31Baza de date harta autostrazi
21.32Baza de date harta drumuri judetene
21.33Indice de conectivitate urbana
21.34Bancomate si banci (la 1000 locuitori)
21.35Accesibilitate drumuri nationale (Km)
21.36Accessibilitate drumuri judetene (km)
21.37Număr de conexiuni la internet la 100 000 locuitori
21.38Acces la internet de mare viteză
21.39Numarul de conexiuni de internet la 1 000 locuitori
21.40Număr de kilometri de rețea de transport public la 100 000 locuitori
21.41Număr de kilometri de piste și benzi pentru biciclete la 100 000 locuitori
21.42Volumul activitatii de posta, pe categorii de prestatii de posta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
21.43Abonamente radio pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
21.44Volumul activitatii de telefonie, pe categorii de activitati, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
21.45Statii de radiodifuziune, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
21.46Statii de televiziune, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
21.47Abonamente de televiziune, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
22.1Rata de ocupare a femeilor și bărbaților cu vârste între 20 și 64 de ani
22.2Înregistrarea de afaceri noi
22.3Satisfacția cetățenilor față de comunitatea locală în ceea ce privește oportunitățile de angajare
22.4Procentaj persoanelor între 16 și 18 ani care nu sunt în învățământ, angajare sau formare profesională (NEET)
22.5Cifra de afaceri a companiilor locale
22.6Populația ocupată
22.7Populația ocupată în sectorul primar
22.8Populația ocupată în sectorul agricol
22.9Populația ocupată în sectorul terțiar
22.10Numărul companiilor active
22.11Numărul întreprinderilor non-comerţ active
22.12Numărul de întreprinderi nou create
22.13Numărul de întreprinderi închise
22.14Densitatea antreprenorială
22.15Produsul Intern Brut per capita
22.16Top 5 angajatori locali în 2018
22.17Parcuri industriale în 2020
22.18HACHMAN INDEX 2011
22.19Inmatriculari companii dupa forma juridica
22.20Evenimente firme pe ani
22.21Evenimente firme pe tip de eveniment
22.22Evenimente firme pe coduri CAEN
22.23Indicele de atractivitate sectoriala urbana
22.24Indicele de competitivitate urbana
22.25Participare straina la capital pe UAT
22.26Numarul mediu al salariatilor
22.27Densitatea intreprinderilor active (Intreprinderi per 1000 de locuitori)
22.28Densitatea intreprinderilor active non-comert (Intreprinderi per 1000 de locuitori)
22.29Sporul natural al intreprinderilor (%)
22.30Cifra de afaceri per capita in intreprinderile din domeniile de activitate non-comert (Lei per salariat)
22.31Numarul mediu al salariatilor din intreprinderi active non – agricole la 1.000 de locuitori
22.32Numarul mediu al salariatilor din intreprinderile active non – comert la 1.000 de locuitori
22.33Rata de desfiintare a intreprinderilor
22.34Cifra de afaceri per capita (Lei per salariat)
22.35În ce măsură sunteți mulțumit de prezența, atragerea investițiilor private?
22.36Pe o scală de la 1(foarte nemulțumit) la 10 (foarte mulțumit) cat de mulțumit sunteți de calitatea locurilor de muncă din orașul dvs?
22.37În general, cât de mulțumit sunteți de situația locului dvs. de muncă?

Nu există indicatori relevanți colectați la nivel național care să corespundă arhitecturii RFSC

25.1Emisii de gaze cu efect de seră pe cap de locuitor
25.2Ponderea locurilor de muncă în industriile de mediu
25.3Consumul de energie electrica regenerabila
25.4Cantitate energie termică livrată spre consumatori
25.5Disponibilitate Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă/Plan sau Strategie pentru Îmbunătățirea Eficienței Energetice
25.6Cheltuieli protecția mediului
25.7Investiţii din bugetul local pentru protecţia mediului (Lei)
25.8Consum clădiri, echipamente/ instalații municipale (MWh)
25.9Consum clădiri, echipamente/ instalații terțiare (MWh)
25.10Consum municipal (total) (MWh)
25.11Consum clădiri rezidențiale (MWh)
25.12Consum Iluminatul public municipal (MWh)
25.13Consum transport propriu (parcul) municipal (MWh)
25.14Consum transportul public (MWh)
25.15Consum transportul privat și comercial (MWh)
25.16Consum transport total (MWh)
25.17Consum total general (MWh)
25.18Emisii clădiri, echipamente/ instalații municipale (tone CO2)
25.19Emisii clădiri, echipamente/ instalații terțiare (tone CO2)
25.20Emisii municipal (total) (tone CO2)
25.21Emisii clădiri rezidențiale (tone CO2)
25.22Emisii Iluminatul public municipal (tone CO2)
25.23Emisii transport propriu (parcul) municipal (tone CO2)
25.24Emisii transportul public (tone CO2)
25.25Emisii transportul privat și comercial (tone CO2)
25.26Emisii transport total (tone CO2)
25.27EMISII TOTAL (CO2 [t]/ echivalent CO2 [t])
25.28Cheltuieli curente din bugetul local pentru protectia mediului, pe locuitor (Lei per locuitor)
25.29Investitii din bugetul local pentru protectia mediului pe locuitor (Lei per locuitor)
25.30Potential geotermal
25.31În ce măsură sunteți de acord cu afirmația că orașul dvs. este dedicat luptei împotriva schimbării climatice (eficiență energetică, transport ecologic)?
25.32Cheltuieli pentru protectia mediului, pe activitati CAEN Rev.2 si categorii de cheltuieli
25.33Cheltuieli pentru protectia mediului, pe activitati CAEN Rev.2 si domenii de mediu
25.34Cheltuieli pentru protectia mediului pe sectoare de activitati, categorii de cheltuieli si categorii de producatori
25.35Cheltuieli pentru protectia mediului, pe activitati CAEN Rev.1 si categorii de cheltuieli
25.36Cheltuieli pentru protectia mediului, pe activitati CAEN Rev.1 si domenii de mediu
25.37Contul de cheltuieli pentru protectia mediului pe caracteristici economice, categorii de producatori si domenii de mediu
27.1Numărul de evenimente în care limita emisiilor principale de poluanți, definiți de directivele europene privind calitatea aerului (PM10, O3, NO2), au fost depășite
27.2Vecinătatea față de stații autobuze și tramvaie
27.3Divizare modală de trafic pentru persoane
27.4Divizare modală a transportului de marfă
27.5Numărul de ori peste care limita PM10 permisă de directivele europene privind calitatea aerului este depășită
27.6Numărul de ori în care limita de NO2 permisă de directivele europene privind calitatea aerului este depășită
27.7Numărul de ori în care este depășită limita de ozon (O3) permisă de directivele europene privind calitatea aerului
27.8Concentratia de SO2 in atmosfera
27.9Concentratia de NO2 in atmosfera
27.10Indicele specific de calitate a aerului (AQI)
27.11Ponderea medie a depășirilor concentrațiilor limită în mediul urban PM10
27.12Ponderea medie a depășirilor concentrațiilor limită în mediul urban NO2
27.13Ponderea medie a depășirilor concentrațiilor limită în mediul urban O3
27.14Ponderea medie a depășirilor concentrațiilor limită în mediul urban SO2
27.15Indexul Zonelor Potențiale de Liniște
27.16Surse majore de poluare
27.17Tipul statiei de epurare
27.18Debitul statiilor in functiune pentru epurarea apei reziduale
27.19Localități cu surse de apă contaminate implicate în sistemele hidroedilitare urbane cu mai puțin de 5000 locuitori
27.20Tinta reducere emisii CO2
27.21Concentratia de pm10 in atmosfera
27.22Concentratia de o3 in atmosfera
27.23Concentratia de plumb in atmosfera
27.24Concentratia de co in atmosfera
27.25Cât de mulțumiți sunteți de calitatea aerului din orașul dvs?
28.1Aveți un plan de adaptare la schimbările climatice?
28.2Numărul locuitorilor afectati in cazul depasirii cotelor de aparare la inundatii pe trei scenarii posibile
28.3Procentul populației expuse riscului de inundații
28.4Procentul populației aflat sub incidența insulelor de căldură
28.5Procentul populației aflat sub risc SEVESO
28.6Încadrarea procentuală a spațiului construit a UAT urbane pe clase de probabilitate de producere a alunecărilor de teren
28.7Intensitatea (amplitudinea) medie a valurilor de frig
28.8Durata maxima a unui val de frig
28.9Durata medie a unui val de frig
28.10Frecventa (durata cumulata) maxima a valurilor de frig
28.11Frecventa (durata cumulata) medie a valurilor de frig
28.12Numarul maxim anual al valurilor de frig
28.13Numarul mediu anual al valurilor de frig
28.14Amplitudinea termica maxima zilnica
28.15Amplitudinea termica medie zilnica
28.16Numarul maxim anual al zilelor cu inghet
28.17Numarul mediu anual al zilelor cu inghet
28.18Amplitudinea valurilor de caldura
28.19Durata maxima a valurilor de caldura
28.20Durata medie a valurilor de caldura
28.21Frecventa (durata cumulata) maxima a valurilor de caldura
28.22Frecventa (durata cumulata) medie a valurilor de caldura
28.23Numarul maxim anual al valurilor de caldura
28.24Numarul mediu anual al valurilor de caldura
28.25Numarul maxim anual al zilelor foarte reci
28.26Numarul mediu anual al zilelor foarte reci
28.27Numarul maxim anual al zilelor de vara
28.28Numarul mediu anual al zilelor de vara
28.29Temperatura medie zilnica
28.30Media anuala a temperaturilor minime zilnice
28.31Temperatura minima absoluta
28.32Numarul maxim anual al noptilor tropicale
28.33Numarul maxim anual al zilelor tropicale
28.34Numarul mediu anual al zilelor tropicale
28.35Numarul maxim anual al zilelor caniculare
28.36Numarul mediu anual al zilelor caniculare
28.37Media anuala temperaturilor maxime zilnice
28.38Temperatura maxima absoluta
28.39Cantitatea medie anuala de precipitații cumulată în zilele cu precipitații semnificative
28.40Cantitatea maxima anuala de precipitații cumulată în zilele cu precipitații semnificative
28.41Cantitatea minima anuala de precipitații cumulată în zilele cu precipitații semnificative
28.42Numarul maxim anual de zile cu precipitații abundente
28.43Numarul mediu anual de zile cu precipitații abundente
28.44Numarul maxim anual de zile cu precipitații foarte abundente
28.45Numarul mediu anual de zile cu precipitații foarte abundente
28.46Cantitatea maximă de precipitații înregistrată într-o zi
28.47Media anuala cantitatilor maxime de precipitații înregistrate într-o zi
28.48Cantitatea maximă de precipitații înregistrată în 3 zile
28.49Media anuala a cantitatilor maxime de precipitații înregistrate în 3 zile
28.50Încadrarea rețelei de drumuri pe clase de probabilitate de apariție a alunecărilor de teren
28.51Încadrarea unităților administrativ teritoriale urbane pe clase de probabilitate de producere a alunecărilor de teren
28.52Temperatura suprafeței subiacente în oraș și în zona rurală din jur (buffer) și intensitatea insulei de căldură urbană
28.53Situatie inundatii zona urbana
30.1Consumul de apă pe cap de locuitor
30.2Procentul populației conectate la sistemele de tratare a apelor uzate cu cel puțin un tratament secundar
30.3Cantitatea de apă utilizată la nivel urban
30.4Lungimea străzilor cu conducte de canalizare
30.5Procentul străzilor cu conducte de canalizare
30.6Lungimea totala a retelei de distributie a apei potabile
30.7Procentul străzilor cu rețele de distribuție a apei
30.8Ponderea volumului de ape uzate epurate
30.9Suprafața impermeabilă (ha)
30.10Ponderea suprafetelor impermeabile (%)
30.11Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile
30.12Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor
30.13Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor pentru uz casnic
30.14Cantitatea de apa consumata anual pe locuitor
30.15Cantitatea de apa consumata zilnic pe locuitor
30.16Prețul apei potabile distribuite și cel al apei canalizate și epurate
30.17Epurarea apelor uzate
30.18Strazi cu retele de hidranti exteriori pentru stingerea incendiilor
30.19Procent suprafata luciu apa din suprafata UAT (%)
30.20Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor pentru uz casnic care revine in medie pe un locuitor (Metri cubi per Locuitor)
30.21Tip sursa apa utilizata la nivel urban
30.22Capacitate instalatii captare
30.23Volum de apa captat
30.24Statia de tratare
30.25Aductiuni magistrale
30.26Volum de apa distribuit
30.27Rezervoare apa
30.28Lungimea retelei de distributie
30.29Abonati alimentare apa
30.30Locuinte racordate cu apa
30.31Analiza apa
30.32Intreruperi apa
30.33Pierderi apa (%)
30.34Abonati canalizare
30.35Locuinte racordarte canal
30.36Volum apa uzata colectat
30.37Procent ape uzate epurate
30.38Tip retea canal
30.39Analize apa epurata
30.40Volum namol
30.41Pret apa
30.42Resurse de apa asigurate potrivit gradului de amenajare, pe surse de apa si bazine hidrografice
30.43Calitatea apelor de suprafata pe bazine hidrografice si clase de calitate
30.44Populatia conectata la sistemele de canalizare si epurare a apelor uzate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
30.45Populatia deservita de sistemul public de alimentare cu apa, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
30.46Ape uzate generate pe sectoare de activitate
30.47Ape uzate colectate si evacuate pe tipuri de sisteme de canalizare
30.48Numarul de trepte al statiilor de epurare pe tipuri de statii
30.49Capacitatea statiilor de epurare exprimata in CBO5
30.50Debitul zilnic al statiilor de epurare pe tipuri de statii
30.51Captarea apei pe surse de captare si activitati economice